Услуги

Във връзка с НАРЕДБА №Із-1971 ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР “РАДКОВ КОНСУЛТ” ЕООД изработва част “Пожарна безопасност” към инвестиционните проекти.

Фирма „РАДКОВ КОНСУЛТ” ЕООД притежава разрешение №63/24.11.2009г. от Главна дирекция ”Пожарна безопасност и спасяване” МВР гр.София за осъществяване на дейността ”ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИНА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, обхващаща:

 1. Проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари.
 2. Изготвяне на оценка /протокол/ за потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари.
 3. Изготвяне на противопожарна документация, оформяне на противопожарни досиета на всички обекти. Копия от всички досиета се предоставят на РУ ПБС.
 4. Категоризация на обектите.
 5. Изготвяне дневници по пожарна безопасност.
 6. Проектиране, изпълнение на планови схеми за евакуация за всички подобекти.
 7. Изготвяне на противопожарни инструкции.
 8. Изготвяне на инструкции за котелни помещения.
 9. Обучение на служителите в обектите по пожарна безопасност.
 10. Проиграване на евакуация и изготвяне на протокол.
 11. Проверка и презареждане на противопожарни уреди в обектите. Водене на дневниците за контрол на противопожарните уредите.
 12. Проверка на отоплителните инсталации и уреди преди началото на отоплителния сезон и изготвяне на протокол.
 13. Поддръжка с изготвяне на ежемесечния протокол, както и проектиране, изграждане и въвеждане на противопожарни инсталации /известителни и гасителни /.
 14. Оборудване с нови противопожарни уреди и съоръжения. Фирмата е дистрибутор на завод „ТЕРЕМ- ИВАЙЛО” ЕООД, гр. Велико Търново.
 15. Изготвяне на инженерни пожаротехнически експертизи (маг. инж. Радков е вписан в регистъра на ВТОС за правоспособните вещи лица за 2010 година).
viagra

viagra